کنترل و اتوماسیون تهویه در کارخانجات

کارخانجات داروسازی، سیگار سازی، تولید پودر و ….