اندازه گیری انرژی مصرفی/ Metering

راه حلی ساده برای ساختمانهای پر واحد